Analiza zadłużenia

Zadaniem analizy zadłużenia przedsiębiorstwa jest zbadanie jego poziomu oraz ocena zdolności firmy do obsługi długu.

Do dokonania oceny poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane następujące wskaźniki:

–         wskaźnik ogólnego zadłużenia,

–         wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku,

–         wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w latach 2002-2010 kształtuje się w badanej firmie następująco:

Tabela 4. Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych okresach 2002 oraz prognozy na lata 2003 – 2010 (w%)

Rodzaj   wskaźnika

08-09.

2002

10-12. 2002

01-03.

2003

04-06.

2003

07-12.

2003

01-12.

2004

01-12.

2005

01-12.

2006

01-12.

2007

01-12.

2008

01-12.

2009

01-12.

2010

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

66,5

68,1

65,9

68,4

67,1

62,5

58,5

54,6

50,4

46,1

41,8

37,7

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

195,3

215,3

191,9

214,9

197,0

160,8

136,0

115,6

97,6

82,2

68,8

58,1

Wskaźnik    zadłużenia długotermin.

46,4

25,7

34,7

40,1

35,7

16,5

12,8

9,1

6,1

3,5

1,4

0,0

Źródło: materiały wewnętrzne

W roku 2003 wskaźnik ogólnego zadłużenia osiągnął w przedsiębiorstwie zadowalający i najwyższy poziom 0,68. W stosunku do roku 2002 zmniejszył się o 0,03. Jest to bardzo korzystna sytuacja, ponieważ oznacza to, że znacznie zmniejszyło się ryzyko finansowe, a także poprawiła się zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zadłużenia.

Reklamy

Dynamika rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa

Analiza dynamiki rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić, że na koniec 2010 r. w stosunku do roku 2002 w prezentowanym przedsiębiorstwie nastąpił znaczny wzrost zysku netto do poziomu 4,4 tys. zł., tj. 88,6%.

Z danych tabeli 5 wynika, że decydujący wpływ na zaistniały wzrost zy­sku miał wzrost przychodów ze sprzedaży (+338%) niż­szy od wzrostu kosztów działalności operacyjnej (+336%). W rezultacie zysk ze sprzedaży osiągnął poziom odpowied­nio w 2002 r. 1,3 tys. zł., w 2005 r. 6,6 tys. zł. oraz 7,2 tys. zł. w 2010 r.

Te wielkości ulegały dalszym wzrostom, osiągając w zy­sku na działalności operacyjnej poziom 2,6 tys. zł. (2003 r.), 5,4 tys. zł. (2005 r.) oraz 6,9 tys. zł. (2010r .), zysku brutto poziom 2,4 tys. zł. (2003 r.), 6,6 tys. zł. (2005 r.) oraz 6,4 tys. zł (2010 r.) oraz zysku netto poziom 1,6 tys. zł. w 2003 i 4,4 tys. zł. w 2010 r.

W analizowanych latach odnotowano nadwyżkę pozostałych kosztów operacyjnych nad przychodami. Do roku 2004 koszty finansowe przewyższały przychody finansowe.

Wzrost zysku na działalności operacyjnej wynika głównie z wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży niż kosztów ich uzyskania, zysku brutto – z korzystnego salda przychodów i kosztów finansowych wyników nadzwyczajnych, ostatecznie zaś zysku netto – z wysokości obowiązkowych obciążeń zysku (głów­nie podatku dochodowego). Odchylenia ujemne tych wskaźników mogą być źró­dłem zmniejszenia zysku lub powstania straty netto.

Prognoza wskaźnika rentowności dla przedsiębiorstwa X

W kolejnych latach wskaźniki rentowności kapitału i majątku przedsiębiorstwa będą utrzymały się na bezpiecznym poziomie, co wiąże się z koniecznością finansowania zaplanowanych inwestycji środkami przedsiębiorstwa. Ponieważ przedsiębiorstwo zrealizowało większość poważnych inwestycji w 2002 roku, to poziom prezentowanych wskaźników w kolejnych latach roku powinien znacznie wzrosnąć. Istotnie wzrósł poziom wskaźnika zyskowności kapitałów, a także poziom finansowania majątku trwałego kapitałami własnymi. Pozostają więc one nadal w granicach ich akceptacji. Bezpieczne poziomy wg standardów światowych powinny wynosić odpowiednio (poniżej 1 i powyżej 1).

W 2002 r. wzrostowi uległy wskaźniki rentowności sprzedaży, który wskazuje relację zysku operacyjnego przedsiębiorstwa do wartości przychodów ze sprzedaży. Prognoza wskazuje, że nieznacznie pogorszy się w pierwszych miesiącach 2003 oraz poprawi w następnych latach do poziomu 2,5%.

W 2004 roku w porównaniu z latami poprzednimi efektywność sprzedaży ulegnie znacznej poprawie. Poprawi się również zyskowność przedsiębiorstwa oraz zyskowność działalności podstawowej.

Reasumując, na koniec prognozowanych lat nastąpi wzrost wszystkich omawianych wskaźników rentowności. Na ich wielkość wpłynie rosnąca wynik finansowy (wzrost poziomu zysku oraz kapitału własnego). Ich wysokość nie oznacza jednak znaczącej poprawy sytuacji finansowej. Należy podkreślić, że wskaźniki rentowności są trudne do interpretacji, gdyż nie posiadają norm granicznych, a ich wysokość powinna być porównywana w czasie i na tle innych przedsiębiorstw.

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031