Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów

PK (załącznik 6) czyli polecenie dokonania przelewu środków pieniężnych z rachunku bankowego związane z obrotem bezgotówkowym. Rozliczenia dokonywane są za pomocą Pp, polegają na wydaniu polecenia swemu bankowi przez dłużnika. Polecenie zawiera zlecenie dokonania operacji bankowej przekazaniu środków pieniężnych z własnego rachunku bankowego na rachunek wierzyciela. Pp wystawia się w czterech egzemplarzach (A-B-C-D). Polecenie zawiera nazwę dłużnika, wierzyciela jak i numery rachunków oraz datę, kwotę, pieczęć, stempel banku oraz podpisy.

Wyciąg bankowy (załącznik 7) stwierdzający dokonanie operacji wpływu bądź wypływu środków pieniężnych. Wyciąg z rachunku bieżącego jest wystawiony przez bank. Do wyciągu bank dołącza dokumenty źródłowe uzasadniające wypłaty i wpłaty z rachunku. W wyciągu bank wskazuje wypłaty na rachunek bankowy po stronie Ct, jako zobowiązanie banku wobec przedsiębiorcy, natomiast wypłaty z rachunku bankowego po stronie Dt konta, jako zmniejszenie tego zobowiązania. Saldo na rachunku bankowym wskazuje bank w postaci salda kredytowego. Jest to uzasadnione tym, że bank występuje wobec przedsiębiorcy w roli dłużnika z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym. Wb związany jest z obrotem bezgotówkowym. Elementy Wb zawierają numer klienta, jego imię i nazwisko, datę, kwotę i adres.

Zasady rozliczeń bezgotówkowych przez podmioty gospodarcze zostały uregulowane ustawą z dnia 16 grudnia 1993 roku (Dz. Ustaw nr 134, poz.646). Ustawa powyższa nakłada na jednostki gospodarcze obowiązek posiadania rachunku bankowego dokonywania, w określonych sytuacjach, za jego pośrednictwem operacji pieniężnych. Problematyką rozliczeń bezgotówkowych zajmuje się również Ustawa o zobowiązaniach podatkowych, nakładająca na określone podmioty gospodarcze (prowadzące pełną księgowość kontową tzw. księgi handlowe” oraz rozliczające się w oparciu o „podatkową księgę przychodów i rozchodów”), bezwarunkowy obowiązek regulowania płatności podatkowych za pośrednictwem banków, w formie przelewów pieniężnych. Przyjęcie zakupionych materiałów Pz (załącznik 8) stanowi polecenie i potwierdzenie przyjęcia zakupionych materiałów do magazynu, podpisują go członkowie komisji dokonujących przyjęcia materiałów oraz magazynier. Pz stanowi podstawę księgowania przychodu zakupionych materiałów i wystawiany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden zostaje w magazynie, a drugi zostaje wystawiony w formie faktury. Pz zawiera dtę, nazwę dostawcy, nr bieżący i zamówienia, środek transportu, przeznaczenie, nr indeksu materiałowego, nazwę materiału, ilość, cenę, wartość oraz nazwiska wystawiającego i zatwierdzającego.

Dowód pobrania materiałów Rw (załącznik 9) stanowi polecenie i potwierdzenie wydani materiałów np. do produkcji. Dowód Rw jest wystawiony w komórce produkcyjnej pobierającej materiały z magazynu. Dowód ten podpisują osoby pobierające materiały oraz magazynier. W dowodzie Rw określa się cel zużycia materiałów. Stanowi on podstawę księgowania rozchodu materiału z magazynu oraz podstawę księgowania kosztu zużycia materiałów w produkcji. Rw wydawany jest w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zostaje w magazynie, a drugi wędruje do księgowości. Elementy Rw zawierają: datę, numer zlecenia, bieżący i magazynowy, nr indeksu materiałowego, nazwę materiału, ilość, cenę, wartość, konto syntetyczne materiału, zapas ilość, nazwisko wystawiającego i zatwier-dzającego, datę i podpisy.

Wz (załącznik 10) czyli dokument wystawiony przy wydaniu materiałów z magazynu odbiorcom zewnętrznym. Wystawiamy w trzech egzemplarzach: jeden zostaje w magazynie, drugi wędruje do księgowości, a trzeci dostaje ostateczny odbiorca. Wz zawiera nr zamówienia, środek transportu, nazwę odbiorcy, wystawcy, zatwierdzającego i wydającego, przeznaczenie, datę, numery: bieżący, magazynowy i indeksu materiałowego oraz nazwę materiału i ilość, cenę, wartość, konto, zapas, ilość oraz datę wysyłki.

Polecenie wyjazdu służbowego (załącznik 11) wydawane w jednym egzemplarzu. Pracownik pobierający zaliczkę na wyjazd, po powrocie rozlicza się z kasą – zobowiązuje się, że zrobi to w terminie 7 dni po zakończonej podróży upoważniając równocześnie zakład pracy do potrącenia kwoty nierozliczonej zaliczki z najbliższej wypłaty wynagrodzenia. Polecenie zawiera numer, datę, czas pobytu, imię i nazwisko, stanowisko służbowe, kwotę na wydatki oraz rachunek kosztów podróży.

Lp – lista płac (załącznik 12) zaliczana do księgowości zarobkowej. Spółka Lumed wypłaca wynagrodzenie poprzez przelewy bankowe, wypłacając wypłaty pracowników na ich rachunki bankowe. Na Lp znajduje się imię, nazwisko pracownika, składniki wynagrodzenia, odliczenia od dochodu, potrącenia i kwotę do wypłaty. Są to jedne z głów-nych elementów listy płac. Oprócz nich znajdują się daty i podpisy: pracownika oraz sporządzającego, zatwierdzającego i wypłacającego.

Umowa zlecenia (załącznik 13) wystawiana w dwóch egzemplarzach – dla zlece-niodawcy i zleceniobiorcy. Na umowie tej znajdują się dane personalne obu stron, przez które zawierana jest umowa, rachunek należności, oświadczenie dla celów podatkowych oraz rozliczenie rachunku dla celów podatkowych. Następnie tak jak w każdym dokumencie daty i podpisy.

Dokumenty należące do obrotu majątkiem trwałym używane przez spółkę to: OT (załącznik 14) – czyli odbiór środka trwałego i KT (załącznik 15) – likwidacja środka trwałego. Na dokumentach tych znajdują się takie elementy jak: rodzaj dokumentu, symbol przedsiębiorstwa, numer dokumentu i karty, numer inwentarzowy, typ, zespół, ilość stuk, symbol i datę operacji, symbol kontrahenta, miejsce użytkowania, stawkę amortyzacji, wartość początkową, numer zadania i obiektu inwestycyjnego, rok produkcji, numer fabryczny, symbol producenta, nazwę, charakterystykę, kto sporządził, sprawdził, przyjął do eksploatacji i zatwierdził, podpisy, kwoty, konto i treść księgowania. LT zawiera również orzeczenie komisji likwidacyjnej, umorzenia, nazwiska sprawdzającego pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym.[1]


[1] j. Szwajor, Podstawy księgowości, op. cit., . 53-61

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Sierpień 2019
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lip    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031