Analiza efektywności przedsięwzięć z dziedziny energetyki wiatrowej

Tabela B-1. Wynik finansowy.

Rok

Wartość produkcji,

Koszt eksploatacji,

Amortyzacja,

Odsetki,

Koszty kapitałowe,

Koszty produkcji,

Zysk brutto,

Podatek dochodowy,

Zysk netto,

1

0

0

0

0

105 000

0

0

0

0

2

268 830

25 070

105 000

0

105 000

130 070

138 760

44403

94 357

3

276 892

25 070

105 000

0

155 995

130 070

146 822

46983

99 839

4

285 200

25 070

105 000

50 995

144 663

181 065

104 135

33323

70 812

5

293 756

25 070

105 000

39 663

133 331

169 733

124 023

39687

84 335

6

302 572

50 140

105 000

28 331

121 998

183 471

119 101

38112

80 988

7

311 648

50 140

105 000

16 998

110 666

172 138

139 510

44643

94 867

8

321 001

50 140

105 000

5 666

105 000

160 806

160 195

51262

108 933

9

330 629

50 140

105 000

141 653

105 000

155 140

175 489

56156

119 333

10

340 547

50 140

105 000

0

105 000

155 140

185 407

59330

126 077

11

350 755

50 140

105 000

0

105 000

155 140

195 615

62597

133 018

12

361 282

50 140

105 000

0

105 000

155 140

206 142

65965

140 177

13

372 128

50 140

105 000

0

105 000

155 140

216 988

69436

147 552

14

383 293

50 140

105 000

0

105 000

155 140

228 153

73009

155 144

15

394 792

50 140

105 000

0

105 000

155 140

239 652

76688

162 963

16

406 624

50 140

105 000

0

105 000

155 140

251 484

80475

171 009

17

418 833

50 140

105 000

0

105 000

155 140

263 693

84382

179 311

18

431 390

50 140

105 000

0

105 000

155 140

276 250

88400

187 850

19

444 338

50 140

105 000

0

105 000

155 140

289 198

92543

196 655

20

457 664

50 140

105 000

0

105 000

155 140

302 524

96808

205 716

21

471 395

50 140

105 000

0

105 000

155 140

316 255

101202

215 053

22

485 533

50 140

105 000

0

105 000

155 140

435 393

139326

596 067

Tabela C-1. Zestawienie dochodów i wydatków.

rok

środki własne, kredyty, dotacje,

Amortyzacja,

Zysk

netto,

Dochody razem,

Nakłady inwestycyjne,

Spłata kredytu,

Wydatki razem,

Nadwyżka kasowa,

1

2 507 000

0

0

2 507 000

2 507 000

0

2 507 000

0

2

0

105 000

94 357

199 357

0

0

0

199 357

3

0

105 000

99 839

204 839

0

0

0

204 839

4

0

105 000

70 812

175 812

0

226 647

226 647

-50 835

5

0

105 000

84 335

189 335

0

226 645

226 645

-37 310

6

0

105 000

80 988

185 988

0

226 645

226 645

-40 657

7

0

105 000

94 867

199 867

0

226 645

226 645

-26 778

8

0

105 000

108 933

213 933

0

226 645

226 645

-12 712

9

0

105 000

119 333

224 333

0

0

0

224 333

10

0

105 000

126 077

231 077

0

0

0

231 077

11

0

105 000

133 018

238 018

0

0

0

238 018

12

0

105 000

140 177

245 177

0

0

0

245 177

13

0

105 000

147 552

252 552

0

0

0

252 552

14

0

105 000

155 144

260 144

0

0

0

260 144

15

0

105 000

162 963

267 963

0

0

0

267 963

16

0

105 000

171 009

276 009

0

0

0

276 009

17

0

105 000

179 311

284 311

0

0

0

284 311

18

0

105 000

187 850

292 850

0

0

0

292 850

19

0

105 000

196 655

301 655

0

0

0

301 655

20

0

105 000

205 716

310 716

0

0

0

310 716

21

0

105 000

215 053

320 053

0

0

0

320 053

22

0

0

296 067

296 067

0

0

0

296 067

 

 

Tabela D-1. Wyniki analizy ekonomiczno-finansowej.

okres analizy

lata

22

stopa amortyzacji

%

5

stopa dyskontowa

%

8

okres spłaty   kredytu

lata

5

stopa   oprocentowania kredytu

%

5

wewnętrzna stopa   zwrotu

%

okres zwrotu nakładów   kapitałowych

lata

10,9

wskaźnik rentowności

0,77

wartość kapitałowa   netto

429098

średni dyskontowy   jednostkowy koszt produkcji Ki

zł/MWh

189,79

średnia dyskontowa   cena jednostkowa Ci

zł/MWh

228,53

ocena efektywności   wg kryterium (Ci-Ki)

zł/MWh

38,74

Tabela A-2. Dane wyjściowe do obliczeń.

Rok

Nakłady

Inwestycyjne,

Amortyzacja,

Koszty

eksploatacji,

Wielkość

produkcji,

MWh

Cena,

zł/MWh

Wartość

produkcji,

Kredyt,

1

2 507 000

0

0

0

180

0

1 002 800

2

0

105 000

25 070

1 450

194,4

281 880

0

3

0

105 000

25 070

1 450

209,95

304 427

0

4

0

105 000

25 070

1 450

224,65

325 742

0

5

0

105 000

25 070

1 450

240,37

348 536

0

6

0

105 000

25 070

1 450

257,2

372 940

0

7

0

105 000

50 140

1 450

275,2

399 040

0

8

0

105 000

50 140

1 450

294,47

426 981

0

9

0

105 000

50 140

1 450

315,08

456 866

0

10

0

105 000

50 140

1 450

337,14

488 853

0

11

0

105 000

50 140

1 450

360,74

523 073

0

12

0

105 000

50 140

1 450

385,99

559 685

0

13

0

105 000

50 140

1 450

389,85

565 282

0

14

0

105 000

50 140

1 450

393,75

570 937

0

15

0

105 000

50 140

1 450

397,68

576 636

0

16

0

105 000

50 140

1 450

401,66

582 407

0

17

0

105 000

50 140

1 450

405,68

588 236

0

18

0

105 000

50 140

1 450

409,73

594 108

0

19

0

105 000

50 140

1 450

413,83

600 053

0

20

0

105 000

50 140

1 450

417,97

606 056

0

21

0

105 000

50 140

1 450

422,15

612 117

0

22

0

105 000

50 140

1 450

426,37

618 236

0

Tabela B-2. Wynik finansowy.

Rok

Wartość

produkcji,

Amortyzacja,

Koszty

eksploata-cyjne,

Odsetki,

Koszty

kapitałowe,

Koszty

produkcji,

Zysk

brutto,

Podatek dochodowy

Zysk

netto,

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

281 880

105 000

25 070

0

105 000

130 070

151 810

48 579

103 231

3

304 428

105 000

25 070

0

105 000

130 070

174 358

55 795

118 563

4

325 743

105 000

25 070

50 995

155 995

181 065

144 677

46 297

98 380

5

348 537

105 000

25 070

39 663

144 663

169 733

178 803

57 217

121 586

6

372 940

105 000

50 140

28 331

133 331

183 471

189 469

60 630

128 839

7

399 040

105 000

50 140

16 998

121 998

172 138

226 902

72 609

154 293

8

426 982

105 000

50 140

5 666

110 666

160 806

266 176

85 176

181 000

9

456 866

105 000

50 140

0

105 000

155 140

301 726

96 552

205 174

10

488 853

105 000

50 140

0

105 000

155 140

333 713

106 788

226 925

11

523 073

105 000

50 140

0

105 000

155 140

367 933

117 739

250 194

12

559 686

105 000

50 140

0

105 000

155 140

404 546

129 455

275 091

13

565 283

105 000

50 140

0

105 000

155 140

410 142

131 245

278 897

14

570 938

105 000

50 140

0

105 000

155 140

415 798

133 055

282 743

15

576 636

105 000

50 140

0

105 000

155 140

421 796

134 975

286 821

16

582 407

105 000

50 140

0

105 000

155 140

427 267

136 725

290 542

17

588 236

105 000

50 140

0

105 000

155 140

433 096

138 591

294 505

18

594 109

105 000

50 140

0

105 000

155 140

438 968

140 470

298 498

19

600 054

105 000

50 140

0

105 000

155 140

444 914

142 372

302 542

20

606 057

105 000

50 140

0

105 000

155 140

450 916

144 293

306 623

21

612 118

105 000

50 140

0

105 000

155 140

456 978

146 233

310 745

22

618 237

0

50 140

0

0

50 140

568 096

181 791

386 305

Tabela C-2. Zestawienie dochodów i wydatków.

Rok

Środki własne,

Amortyzacja,

Zysk netto,

Dochody razem,

Nakłady inwestycyjne

Spłata kredytu,

Wydatki razem,

Nadwyżka kasowa,

1

2 507 000

0

0

2 507 000

2 507 000

0

2 507 000

0

2

0

105 000

103 231

208 231

0

0

0

208 231

3

0

105 000

118 563

223 563

0

0

0

223 563

4

0

105 000

98 380

203 380

0

226 647

226 647

-23 267

5

0

105 000

121 586

226 586

0

226 645

226 645

-59

6

0

105 000

128 839

233 839

0

226 645

226 645

7 194

7

0

105 000

154 294

259 294

0

226 645

226 645

32 649

8

0

105 000

180 999

285 999

0

226 645

226 645

59 354

9

0

105 000

205 174

310 174

0

0

0

310 174

10

0

105 000

226 925

331 925

0

0

0

331 925

11

0

105 000

250 194

355 194

0

0

0

355 194

12

0

105 000

275 091

380 091

0

0

0

380 091

13

0

105 000

278 897

383 897

0

0

0

383 897

14

0

105 000

282 742

387 742

0

0

0

387 742

15

0

105 000

286 617

391 617

0

0

0

391 617

16

0

105 000

290 542

395 542

0

0

0

395 542

17

0

105 000

294 505

399 505

0

0

0

399 505

18

0

105 000

298 498

403 498

0

0

0

403 498

19

0

105 000

302 541

407 541

0

0

0

407 541

20

0

105 000

306 623

411 623

0

0

0

411 623

21

0

105 000

310 745

415 745

0

0

0

415 745

22

0

0

386 305

386 305

0

0

0

386 305

Tabela D-2. Wyniki analizy ekonomiczno-finansowej.

okres analizy

lata

22

stopa amortyzacji

%

5

stopa dyskontowa

%

8

okres spłaty   kredytu

lata

5

stopa   oprocentowania kredytu

%

5

wewnętrzna stopa   zwrotu

%

14

okres zwrotu nakładów   kapitałowych

lata

9,1

wskaźnik rentowności

1,2

wartość kapitałowa   netto

1416689

średni dyskontowy   jednostkowy koszt produkcji Ki

zł/MWh

189,79

średnia dyskontowa   cena jednostkowa Ci

zł/MWh

295,3

ocena efektywności   wg kryterium (Ci-Ki)

zł/MWh

105,51

Tabela A-3. Dane do obliczeń.

Rok

Nakłady

Inwestycyjne

Amortyzacja,

Eksploatacja,

Wielkość

produkcji,

Cena

Wartość

Produkcji,

Kredyt,

1

2 507 000

0

0

0

180,00

0

1 002 800

2

0

105000

25 070

1 450

203,40

294 930

0

3

0

105000

25 070

1 450

229,84

333 268

0

4

0

105000

25 070

1 450

259,72

376 594

0

5

0

105000

25 070

1 450

293,49

425 561

0

6

0

105000

50 140

1 450

328,70

476 615

0

7

0

105000

50 140

1 450

368,15

533 818

0

8

0

105000

50 140

1 450

371,83

539 154

0

9

0

105000

50 140

1 450

375,55

544 548

0

10

0

105000

50 140

1 450

379,30

549 985

0

11

0

105000

50 140

1 450

383,10

555 495

0

12

0

105000

50 140

1 450

386,99

561 136

0

13

0

105000

50 140

1 450

390,80

566 660

0

14

0

105000

50 140

1 450

394,70

572 315

0

15

0

105000

50 140

1 450

398,65

578 043

0

16

0

105000

50 140

1 450

402,64

583 828

0

17

0

105000

50 140

1 450

406,66

589 657

0

18

0

105000

50 140

1 450

410,73

595 559

0

19

0

105000

50 140

1 450

414,84

601 518

0

20

0

105000

50 140

1 450

418,99

607 536

0

21

0

105000

50 140

1 450

423,18

613 611

0

22

0

105000

50 140

1 450

427,41

619 745

0

Tabela B-3. Wynik finansowy.

Rok

Wartość

produkcji,

Amortyzacja,

Koszty

eksploatacyjne,

Odsetki

Koszty

kapitałowe,

Koszty

produkcji,

Zysk

brutto,

Podatek

dochodowy,

Zysk

netto,

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

294 930

105 000

25 070

0

105 000

130 070

164 860

52 755

112 105

3

333 268

105 000

25 070

0

105 000

130 070

203 198

65 023

138 175

4

376 594

105 000

25 070

50 995

155 995

181 065

195 529

62 569

132 960

5

425 561

105 000

25 070

39 663

144 663

169 733

255 828

81 865

173 963

6

476 615

105 000

50 140

28 331

133 331

183 471

293 144

93 806

199 338

7

533 818

105 000

50 140

16 998

121 998

172 138

361 680

115 738

245 942

8

539 154

105 000

50 140

5 666

110 666

160 806

378 348

121 071

257 277

9

544 548

105 000

50 140

0

105 000

155 140

389 408

124 611

264 797

10

549 985

105 000

50 140

0

105 000

155 140

394 845

126 350

268 495

11

555 495

105 000

50 140

0

105 000

155 140

400 355

128 114

272 241

12

561 136

105 000

50 140

0

105 000

155 140

404 909

129 571

275 338

13

566 660

105 000

50 140

0

105 000

155 140

411 520

131 686

279 834

14

572 315

105 000

50 140

0

105 000

155 140

417 175

133 496

283 679

15

578 043

105 000

50 140

0

105 000

155 140

422 903

135 329

287 574

16

583 828

105 000

50 140

0

105 000

155 140

428 688

137 180

291 508

17

589 657

105 000

50 140

0

105 000

155 140

434 517

139 045

295 472

18

595 559

105 000

50 140

0

105 000

155 140

440 419

140 934

299 485

19

601 518

105 000

50 140

0

105 000

155 140

446 378

142 841

303 537

20

607 536

105 000

50 140

0

105 000

155 140

452 396

144 767

307 629

21

613 611

105 000

50 140

0

105 000

155 140

458 471

146 711

311 760

22

619 745

0

50 140

0

0

50 140

569 605

182 274

387 331

Tabela C-3. Zestawienie dochodów i wydatków.

Rok

Środki własne, kredyty,   dotacje,

Amortyzacja,

Zysk

netto,

Dochody

razem,

Nakłady

inwestycyjne

Spłata

kredytu,

Wydatki

razem,

Nadwyżka kasowa,

1

2 507 000

0

0

2 507 000

2 507 000

0

2 507 000

0

2

0

105 000

112 105

217 105

0

0

0

217 105

3

0

105 000

138 175

243 175

0

0

0

243 175

4

0

105 000

132 960

237 960

0

226 647

226 647

11 313

5

0

105 000

173 963

278 963

0

226 645

226 645

52 318

6

0

105 000

199 338

304 338

0

226 645

226 645

77 693

7

0

105 000

245 942

350 942

0

226 645

226 645

124 297

8

0

105 000

257 279

362 279

0

226 645

226 645

135 634

9

0

105 000

264 797

369 797

0

0

0

369 797

10

0

105 000

268 495

373 495

0

0

0

373 495

11

0

105 000

272 241

377 241

0

0

0

377 241

12

0

105 000

276 018

381 018

0

0

0

381 018

13

0

105 000

279 834

384 834

0

0

0

384 834

14

0

105 000

283 679

388 679

0

0

0

388 679

15

0

105 000

287 574

392 574

0

0

0

392 574

16

0

105 000

291 508

396 508

0

0

0

396 508

17

0

105 000

295 472

400 472

0

0

0

400 472

18

0

105 000

299 485

404 485

0

0

0

404 485

19

0

105 000

303 537

408 537

0

0

0

408 537

20

0

105 000

307 629

412 629

0

0

0

412 629

21

0

105 000

311 760

416 760

0

0

0

416 760

22

0

0

387 331

387 331

0

0

0

387 331

Tabela D-3. Wyniki analizy ekonomiczno-finansowej.

okres analizy

lata

22

stopa amortyzacji

%

5

stopa dyskontowa

%

8

okres spłaty   kredytu

lata

5

stopa   oprocentowania kredytu

%

5

wewnętrzna stopa   zwrotu

%

15,9

okres zwrotu nakładów   kapitałowych

lata

7,8

wskaźnik rentowności

1,38

wartość kapitałowa   netto

1835584

średni dyskontowy   jednostkowy koszt produkcji Ki

zł/MWh

189,79

średnia dyskontowa   cena jednostkowa Ci

zł/MWh

353,62

ocena efektywności   wg kryterium (Ci-Ki)

zł/MWh

163,83

 

Produ-cent

Moc

kW

Lokalizacja.

Średnia prędkość wiatru,

m/s

      Roczna

energii,

produkcja kW/rok

Koszt wyprodu-kowanej energii, zł

Cena turbiny, zł

Pokrycie całkowitego kosztu inwestycyjnego, zł

w tym:

Roczny koszt eksploata-cyjny,

zł/rok

Roczny zysk,

zł/rok

Środki własne

Kredyt

Dotacja

Ząber

160

Ok. Gliwic

4,5

              223

260

46 884

546 000

709 800

1950

9213

Ząber

160

Ok. Warszawy

6,4

              949

689

199 432

546 000

709 800

1950

45 534

Vestas

225

Nowogard

                 –

1 600 000

2 100 000

489 000

391 000

PHARE – 840 000

Państwo – 300 000

Nowo-mag  160

Słup

5,1

1997 XII

14 250

1 567

380 000

500 000

1998 I-XII

107 430

12 890

300 000

200 000

1999 I-XII

167 820

34 316

2000 I-V

58 140

13 366

 

Po dokładnym przeanalizowaniu tych danych doszłam do wniosku, że na czas zwrotu poniesionych nakładów (oprócz wymienianej już wcześniej średniej prędkości wiatru w miejscu lokalizacji elektrowni) ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze z nich, to:

–          rzeczywista cena sprzedaży energii elektrycznej do sieci energetycznej,

–          odległość elektrowni od sieci energetycznej,

–          wysokość uzyskanej dotacji i/lub preferencyjnego kredytu,

–          ilość energii zużywanej przez samego inwestora,

–          stopa inflacji i in.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Marzec 2013
Pon W Śr Czw Pt S N
« Lu   Gru »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
%d blogerów lubi to: