Bilans

Tabela. Bilans (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na 31 grudnia

 

AKTYWA

1998

1999

 

A.

Majątek trwały

2 364

1 998

 

I.

Wartości niematerialne i prawne

68

66

 

1.

Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub   późniejszym rozszerzeniu spółki

 

2.

Koszty prac rozwojowych

 

3.

Wartość firmy

 

4.

Inne wartości niematerialne i prawne

68

66

 

5.

Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i   prawnych

 

II.

Rzeczowy majątek trwały

2   296

1   932

 

1.

Grunty własne

0

0

 

2.

Budynki i budowle

1   301

1   131

 

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

300

225

 

4.

Środki transportu

638

504

 

5.

Pozostałe środki trwałe

57

72

 

6.

Inwestycje rozpoczęte

0

0

 

7.

Zaliczki na poczet inwestycji

0

0

 

III.

Finansowy majątek trwały

0

0

 

1.

Udziały i akcje

0

0

 

2.

Papiery wartościowe

 

3.

Udzielone pożyczki długoterminowe

 

4.

Inne składniki finansowego majątku trwałego

 

IV.

Należności długoterminowe

0

0

 

B.

Majątek obrotowy

14 754

16 751

 

I.

Zapasy

5   049

5   585

 

1.

Materiały

0

0

 

2.

Półprodukty i produkty w toku

 

3.

Produkty gotowe

 

4.

Towary

5   049

5   585

 

5.

Zaliczki na poczet dostaw

0

0

 

II.

Należności i roszczenia

9   653

9   837

 

1.

Należności z tytułu dostaw i usług

9   180

9   177

 

2.

Należności z tytułu podatków, dotacji i   ubezpieczeń społecznych

311

432

 

3.

Należności wewnątrzzakładowe

 

4.

Pozostałe należności

162

228

 

5.

Należności dochodzone na drodze sondowej

0

0

 

III.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

0

0

 

1.

Udziały lub akcje własne do zbycia

 

2.

Inne papiery wartościowe

0

 

IV.

Środki pieniężne

52

1   329

 

1.

Środki pieniężne w kasie

47

30

 

2.

Środki pieniężne w banku

5

1   299

 

3.

Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)

0

0

 

Lp.

Wyszczególnienie

1998

1999

 

C.

Rozliczenia międzyokresowe

0

99

 

I.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

0

99

 

II.

Inne rozliczenia międzyokresowe

0

0

 

SUMA AKTYWÓW

17 118

18 848

 

Lp.

PASYWA

Stan na 31 grudnia

 

1998

1999

 

A.

Kapitał (fundusz) własny

3 900

4 834

 

I.

Kapitał (fundusz) podstawowy

531

531

 

II.

Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet   kapitału podstawowego (wielkość ujemna)

 

III.

Kapitał (fundusz) zapasowy

1   611

1   912

 

1.

Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

 

2.

Tworzony ustawowo

 

3.

Tworzony zgodnie ze statutem lub umową

 

4.

Z dopłat wspólników

531

0

 

5.

Inny

1   080

1   912

 

IV.

Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny

 

V.

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

0

0

 

VI.

Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych

0

0

 

1.

Zysk netto (wielkość dodatnia)

0

0

 

2.

Strata netto (wielkość ujemna)

0

0

 

VII.

Wynik finansowy netto roku obrotowego (wielkość   dodatnia)

1   758

2   391

 

1.

Zysk netto (wielkość dodatnia)

1   758

2   391

 

2.

Strata netto (wielkość ujemna)

 

3.

Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku   obrotowego

 

B.

Rezerwy

0

0

 

1.

Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub   osób fizycznych

 

2.

Pozostałe rezerwy

0

0

 

C.

Zobowiązania   długoterminowe

1 008

3 284

 

1.

Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery   wartościowe

0

0

 

2.

Długoterminowe kredyty bankowe

1   008

3   284

 

3.

Pozostałe zobowiązania długoterminowe

0

0

 

D.

Zobowiązania   krótkoterminowe i fundusze specjalne

12 129

10 013

 

I.

Zobowiązania krótkoterminowe

12   035

9   817

 

1.

Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe

0

0

 

2.

Kredyty bankowe

98

0

 

3.

Zaliczki otrzymane na poczet dostaw

0

0

 

4.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

11   550

9   574

 

5.

Zobowiązania wekslowe

0

0

 

6.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń   społecznych

374

226

 

7.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

13

1

 

8.

Zobowiązania wewnątrzzakładowe

 

9.

Pozostałe należności krótkoterminowe

0

16

 

II.

Fundusze specjalne

94

196

 

E.

Rozliczenia międzyokresowe   i przyszłych okresów

81

717

 

1.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

24

225

 

2.

Przychody przyszłych okresów

57

492

 
SUMA PASYWÓW

17 118

18 848

 

Reklamy

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Luty 2013
Pon W Śr Czw Pt S N
« Sty   Mar »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728