Wskaźnik płynności finansowej III stopnia

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia umożliwia ocenę, czy występujące w przedsiębiorstwie zobowiązania mogą być spłacone dzięki upłynnieniu środków obrotowych. Wskaźnik ten obrazuje także skalę ryzyka finansowego, które wystąpiłoby w razie trudności kredytowania zobowiązań w dotychczasowej skali. Toteż trzeci stopień płynności traktuje się w przedsiębiorstwie jako wskaźnik bezpieczeństwa w zakresie płynności środków.[1]

Wskaźnik III stopnia płynności powinien oscylować w granicach 2,0 czyli 200 %. Wzorcowa wielkość tego wskaźnika zakłada, że z uwagi na rozbieżności w czasie pomiędzy terminami spłaty zobowiązań a wpływami uzyskanymi z działalności, środki obrotowe powinny z odpowiednim nadmiarem pokrywać bieżące zobowiązania. W praktyce wymagane jest, aby majątek obrotowy ogółem był dwukrotnie wyższy od zobowiązań bieżących.[2]

Jeżeli wskaźnik wynosi mniej niż 1,5 to informuje przedsiębiorstwo o konieczności przeprowadzenia analizy majątku obrotowego i oceny przyczyn obniżenia jego wysokości. Wskaźnik niższy od 1,0 wskazuje, że środki obrotowe w całości sfinansowane są krótkoterminowymi zobowiązaniami, a także część tych zobowiązań finansuje majątek trwały, którego to nie można tak szybko zamienić na gotówkę. Niski poziom wskaźnika może oznaczać, że przedsiębiorstwo nie posiada wystarczających środków do spłaty bieżących zobowiązań.

Wskaźnik płynności III, przyjmujący wielkość powyżej 2,0, wskazuje na nadmierną płynność, co może niekorzystnie wpływać na rentowność przedsiębiorstwa.

Gdy wskaźnik bieżącej płynności jest zbyt wysoki (powyżej 3,0), świadczy to o nieefektywnym działaniu, które może wynikać z posiadania zbyt dużej wielkości środków pieniężnych nigdzie nie zainwestowanych.

Optymalny poziom wskaźnika bieżącej płynności finansowej zależy od specyficznych warunków działania firmy, a m. in. od cyklu inkasa należności i regulowania zobowiązań (w szczególności od udzielania kredytu odbiorcom oraz dysponowania kredytami bankowymi i handlowymi).[3]

Na pozytywną ocenę sytuacji finansowej zasługuje przedsiębiorstwo, w którym różnica między wskaźnikiem bieżącym i wskaźnikiem szybkim nie jest zbyt duża. Jeśli szybki wskaźnik jest niski, a wskaźnik bieżący wysoki, to oznacza, że firma utrzymuje zbyt wysoki poziom zapasów, w których zamrożony jest fundusz obrotowy. Jednak utrzymywanie wysokiego stanu zapasów przedsiębiorstwo może niekiedy traktować jako barierę przeciwko inflacji.[4]

Badanie bieżącej płynności finansowej przedsiębiorstwa należy uzupełnić o analizę kapitału pracującego.

Kapitał pracujący jest to nadwyżka aktywów bieżących (majątku obrotowego) podmiotu nad jego zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wyraża więc on tę część kapitału stałego (kapitału własnego i długoterminowych kapitałów obcych), która finansuje majątek obrotowy. Wielkość tego kapitału wyrażona w liczbach absolutnych odzwierciedla stopień płynności środków w przedsiębiorstwie. Im wyższy poziom osiąga kapitał pracujący, tym sytuacja w zakresie wypłacalności staje się lepsza.[5]


[1] W. Bień, op. cit., s. 51.

[2] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 207.

[3] W. Bień, op. cit., s. 50.

[4] M. Sierpińska, T. Jachna, op. cit., s. 81.

[5] L. Bednarski, R. Borowiecki J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, op. cit., s. 114.

Reklamy

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużej płynności.

Wskaźnik wynoszący około 1,0 (tj. 100 %) uznawany jest za zadawalający. Wskaźnik ten nie powinien być niższy od 1, gdyż wówczas wskazuje on na niemożliwość pokrycia przez podmiot wymaganych zobowiązań. Oznacza to, że firma może mieć trudności płatnicze. Dla partnerów gospodarczych jest to sygnał zwiększonego ryzyka.

W przypadku wysokiej inflacji, czasami może być uzasadniony niższy poziom wskaźnika płynności II, gdyż spadek wartości pieniądza nie zachęca do utrzymania wysokiego stanu środków pieniężnych.[1]

Z reguły niski poziom wskaźnika płynności szybkiej (II) wskazuje, że przedsiębiorstwo pracuje „z dnia na dzień”. Natomiast wysoki wskaźnik płynności finansowej II stopnia świadczy o nieprodukcyjnym gromadzeniu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wysokich stanach należności.[2]


[1] L. Kopczyńska, Jak czytać sprawozdania finansowe, Nowa Europa 08.02.1996, Warszawa, s. 4.

[2] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 207.

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia jest relacją środków pieniężnych do krótkoterminowego kapitału obcego.

Nie ma ogólnej zasady, która określałaby pożądaną wielkość tej charakterystyki. Można tylko domniemać, że kształtowanie się tej charakterystyki poniżej 1 procenta świadczy o napiętej sytuacji w zakresie wypłacalności.

Niski poziom tego wskaźnika wynika z reguł gospodarowania gotówką w przedsiębiorstwie, w myśl których zasoby gotówki powinny być ograniczone do niezbędnego minimum. Tylko kapitał zaangażowany w obrocie przynosi zysk (terminowe lokaty bankowe są decyzjami zastępczymi). Jednocześnie trzeba uwzględnić, że w krytycznych sytuacjach przedsiębiorstwa rentowne, wiarygodne mogą korzystać z krótkoterminowego kredytu bankowego.[1]

Warto zaznaczyć, że nadmierna płynność środków wywiera negatywny wpływ na poziom rentowności.


[1] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 206.

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźniki płynności finansowej służą do badania i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Analiza płynności ma na celu dostarczenie informacji o zdolności firmy do pokrycia swoich zobowiązań bieżących (płatnych w ciągu jednego roku), w wymaganych terminach spłaty. Zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych zależy od płynności, czyli natychmiastowego dostępu do gotówki.

Podstawowe wskaźniki służące do analizy i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa przedstawia tabela 1.

W analizie finansowej stosuje się najczęściej trzy składniki płynności finansowej, które różnią się w swojej budowie stopniem płynności środków obrotowych, ujmowanych w licznikach. Rozróżnia się trzy stopnie płynności majątku obrotowego.[1]

Tabela 1. Syntetyczne zestawienie wskaźników płynności finansowej

Podstawowe wskaźniki płynności   finansowej
L.p. NAZWA POSTAĆ
1. wskaźnik   płynności finansowej I środki   pieniężne

zobowiązania   bieżące

2. wskaźnik   płynności finansowej II płynne   środki obrotowe

zobowiązania   bieżące

3. wskaźnik   płynności finansowej III środki   obrotowe bieżące ogółem zobowiązania ogólne
Wskaźniki pomocnicze stosowane   w analizie kapitału obrotowego
1. kapitał   obrotowy w dniach obrotu kapitał   obrotowy x 360 dni

sprzedaż   netto

2. wskaźnik   cyklu zapasów w dniach przeciętny   stan zapasów

sprzedaż   netto: 360 dni

3. wskaźnik   cyklu należności przeciętny   stan należności

sprzedaż   netto: 360 dni

4. okres   płacenia zobowiązań w dniach średni   stan zobowiązań x 360 dni sprzedaż   netto
5. cykl   środków pieniężnych obrót   zapasami w dniach + okres ściągania należności – okres płacenia zobowiązań

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Sierpińska, T. Jachna,

 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa 2002.

 

 

Według klasyfikacji rachunkowej pierwszy stopień płynności mają środki pieniężne, drugi należności, trzeci zaś zapasy. Zgodnie z tą klasyfikacją proponuje się obliczanie:

–       wskaźników płynności finansowej I stopnia, jako relacji środków pieniężnych do zobowiązań bieżących ,

–       wskaźników płynności finansowej II stopnia, jako relacji środków obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań bieżących,

–       wskaźników płynności finansowej III stopnia, jako relacji środków obrotowych ogółem do zobowiązań bieżących.

Podstawowe wskaźniki płynności finansowej.


[1] T. Waśniewski, W. Skoczylas, op. cit., s. 207.

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Październik 2012
Pon W Śr Czw Pt S N
« Wrz   List »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031