Poziom wskaźnika zadłużenia

Wg standardów zachodnich poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia powinien oscylować w przedziale 0,57-0,67. Zbyt wysoki jego poziom świadczy o dużym ryzyku finansowym. Począwszy od 2006 roku wskaźnik ten będzie się kształtował znacznie poniżej tej normy. Systematycznie jego poziom maleje aż do 0,37 w 2010 roku, co daje sygnał, że w kolejnych latach ryzyko finansowe znacznie się zmniejszy.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego określa stopień zadłużenia kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, a więc także możliwości pokrycia zobowiązań kapitałem własnym. W analizowanej firmie również ten wskaźnik osiągnął najwyższy poziom w roku 2002. Znacznie korzystniejszą wartość będzie miał w następnych latach i zmniejszy się do poziomu 58,1%. Potwierdza to spadek poziomu zadłużenia firmy.

Dobre prognozy są również związane z malejącym poziomem wskaźnika zadłużenia długoterminowego, którego wielkości w poszczególnych latach zmniejszają się do poziomu 0 w 2010 r., co oznacza spłatę zaciągniętych kredytów inwestycyjnych.

Wskaźniki zadłużenia kształtują się zatem na dobrym poziomie i świadczą o zmniejszającym się zadłużeniu długoterminowym przedsiębiorstwa.

Reklamy

Analiza zadłużenia

Zadaniem analizy zadłużenia przedsiębiorstwa jest zbadanie jego poziomu oraz ocena zdolności firmy do obsługi długu.

Do dokonania oceny poziomu zadłużenia przedsiębiorstwa zostaną wykorzystane następujące wskaźniki:

–         wskaźnik ogólnego zadłużenia,

–         wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku,

–         wskaźnik zadłużenia kapitału własnego.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia w latach 2002-2010 kształtuje się w badanej firmie następująco:

Tabela 4. Wskaźniki zadłużenia w poszczególnych okresach 2002 oraz prognozy na lata 2003 – 2010 (w%)

Rodzaj   wskaźnika

08-09.

2002

10-12. 2002

01-03.

2003

04-06.

2003

07-12.

2003

01-12.

2004

01-12.

2005

01-12.

2006

01-12.

2007

01-12.

2008

01-12.

2009

01-12.

2010

Wskaźnik zadłużenia ogólnego

66,5

68,1

65,9

68,4

67,1

62,5

58,5

54,6

50,4

46,1

41,8

37,7

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

195,3

215,3

191,9

214,9

197,0

160,8

136,0

115,6

97,6

82,2

68,8

58,1

Wskaźnik    zadłużenia długotermin.

46,4

25,7

34,7

40,1

35,7

16,5

12,8

9,1

6,1

3,5

1,4

0,0

Źródło: materiały wewnętrzne

W roku 2003 wskaźnik ogólnego zadłużenia osiągnął w przedsiębiorstwie zadowalający i najwyższy poziom 0,68. W stosunku do roku 2002 zmniejszył się o 0,03. Jest to bardzo korzystna sytuacja, ponieważ oznacza to, że znacznie zmniejszyło się ryzyko finansowe, a także poprawiła się zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zadłużenia.

Majątek obrotowy przedsiębiorstwa X

W strukturze majątku przedsiębiorstwa dominującą pozycję zajmuje majątek obrotowy (60,3% na koniec 2002 r., 57,8% w 2003 r., w kolejnych latach od 57,7% do 60,3% aktywów ogółem).

W analizowanych latach wzrósł majątek obrotowy z poziomu 41,7 tys. zł w 2002 r. do 56,6 tys. zł w 2010 roku, czyli  o 14,9 tys. zł. (o 26,3%). Wzrost ten dotyczy wspominanej już pozycji należności krótkoterminowe (z tytułu dostaw i usług).

Majątek obrotowy w roku 2002 wynosił 60,3% podczas, gdy w roku 2004 obniży do poziomu 57,7% i będzie nadal stanowił dominującą pozycję w strukturze aktywów. Wzrost ten spowodowany będzie głównie wzrostem należności i roszczeń (przede wszystkim z tytułu dostaw i usług), które w roku 2010 w stosunku do roku 2002 wzrosną o 10,3 tys. zł., tj. o 23% i osiągną poziom 48,5% aktywów ogółem.

Bezpośrednią przyczyną tej sytuacji jest wzrost obrotów firmy oraz specyfika branży, w której funkcjonuje. Zdobycie nowych, znaczących klientów związane jest z akceptowaniem stosowanych przez nich długich terminów płatności. Należy jednak zauważyć, że w strukturze należności nie występują należności przeterminowane, co świadczy o tym, że firma pozyskuje klientów o ugruntowanej i stabilnej kondycji ekonomicznej.

Wzrost majątku firmy świadczy o jego rozwoju, jakość zmian można jednak ocenić dopiero po zbadaniu struktury tego majątku.

Podsumowując, w badanym okresie następowało stopniowe zmniejszanie się udziału majątku trwałego w aktywach ogółem. W roku 2010 udział majątku trwałego w aktywach spadł do poziomu 39,7%. Należy jednak zauważyć, że wartość majątku trwałego w badanym okresie pozostała na tym samym poziomie, jego mniejszy udział w aktywach ogółem wynika jedynie ze wzrostu wartości majątku obrotowego.

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa X

Do analizy płynności finansowej firmy w latach 2002-2010 zostały wykorzystane trzy wskaźniki: bieżącej płynności finansowej oraz wskaźnik podwyższonej płynności (szybki test) oraz wskaźnik płynności szybki.

W tabeli 6 zostały przedstawione powyżej wymienione wskaźniki. W badanym okresie wskaźniki płynności finansowej w firmie kształtowały się następująco:

Tabela 6. Wskaźniki płynności w poszczególnych okresach 2002 oraz prognozy na lata 2003 – 2010 (w%)

Rodzaj   wskaźnika

08-09.

2002

10-12. 2002

01-03.

2003

04-06.

2003

07-12.

2003

01-12.

2004

01-12.

2005

01-12.

2006

01-12.

2007

01-12.

2008

01-12.

2009

01-12.

2010

Wskaźnik płynności

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,04

Wskaźnik płynności II˚

0,98

0,84

0,84

0,85

0,92

0,91

0,95

1,02

1,09

1,18

1,27

1,40

Wskaźnik płynności III˚

1,18

1,01

1,01

1,02

1,10

1,09

1,15

1,22

1,31

1,41

1,53

1,67

Źródło: materiały wewnętrzne

Wskaźnik płynności I˚ kształtował się na takim samym poziomie przez cały badany okres, dopiero w ostatnim roku wzrósł do poziomu 0,04, co ma związek ze wzrostem środków pieniężnych w ostatnim analizowanym roku.

Pozostałe dwa wskaźniki miały zróżnicowane wielkości. Wskaźnik płynności II˚ kształtował się dobrym rosnącym poziomie. Zobowiązania bieżące firmy są zatem regulowane w odpowiednim terminie. Tendencja wzrostowa tego wskaźnika w długim okresie nie jest jednak zbyt dobrym symptomem. Zbyt wysoki wskaźnik płynności bieżącej świadczy o nadpłynności w przedsiębiorstwie, czyli braku odpowiedniego zagospodarowania środków obrotowych, które przewyższają zobowiązania bieżące.

Jak widać na podstawie obliczonych wskaźników w roku 2010 udało się osiągnąć zadowalający poziom zarówno wskaźnika bieżącej, jak i podwyższonej płynności finansowej. Granicznym poziomem dla wskaźnika płynności bieżącej jest 1,01 w 2002 i 2003 r.

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźniki płynności finansowej służą do badania i oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa. Analiza płynności ma na celu dostarczenie informacji o zdolności firmy do pokrycia swoich zobowiązań bieżących (płatnych w ciągu jednego roku), w wymaganych terminach spłaty. Zdolność do regulowania zobowiązań krótkoterminowych zależy od płynności, czyli natychmiastowego dostępu do gotówki.

Według klasyfikacji rachunkowej pierwszy stopień płynności mają środki pieniężne, drugi należności, trzeci zaś zapasy. Zgodnie z tą klasyfikacją proponuje się obliczanie:

–        wskaźników płynności finansowej I stopnia, jako relacji środków pieniężnych do zobowiązań bieżących ,

–        wskaźników płynności finansowej II stopnia, jako relacji środków obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań bieżących,

–        wskaźników płynności finansowej III stopnia, jako relacji środków obrotowych ogółem do zobowiązań bieżących.

Wskaźniki płynności (które według standardów światowych powinny kształtować się odpowiednio: bieżący – 1,5 – 2,0 i szybki powyżej 1,0) należy uznać za prawidłowe.

Dynamika rachunku zysków i strat przedsiębiorstwa

Analiza dynamiki rachunku zysków i strat pozwala stwierdzić, że na koniec 2010 r. w stosunku do roku 2002 w prezentowanym przedsiębiorstwie nastąpił znaczny wzrost zysku netto do poziomu 4,4 tys. zł., tj. 88,6%.

Z danych tabeli 5 wynika, że decydujący wpływ na zaistniały wzrost zy­sku miał wzrost przychodów ze sprzedaży (+338%) niż­szy od wzrostu kosztów działalności operacyjnej (+336%). W rezultacie zysk ze sprzedaży osiągnął poziom odpowied­nio w 2002 r. 1,3 tys. zł., w 2005 r. 6,6 tys. zł. oraz 7,2 tys. zł. w 2010 r.

Te wielkości ulegały dalszym wzrostom, osiągając w zy­sku na działalności operacyjnej poziom 2,6 tys. zł. (2003 r.), 5,4 tys. zł. (2005 r.) oraz 6,9 tys. zł. (2010r .), zysku brutto poziom 2,4 tys. zł. (2003 r.), 6,6 tys. zł. (2005 r.) oraz 6,4 tys. zł (2010 r.) oraz zysku netto poziom 1,6 tys. zł. w 2003 i 4,4 tys. zł. w 2010 r.

W analizowanych latach odnotowano nadwyżkę pozostałych kosztów operacyjnych nad przychodami. Do roku 2004 koszty finansowe przewyższały przychody finansowe.

Wzrost zysku na działalności operacyjnej wynika głównie z wyższej dynamiki przychodów ze sprzedaży niż kosztów ich uzyskania, zysku brutto – z korzystnego salda przychodów i kosztów finansowych wyników nadzwyczajnych, ostatecznie zaś zysku netto – z wysokości obowiązkowych obciążeń zysku (głów­nie podatku dochodowego). Odchylenia ujemne tych wskaźników mogą być źró­dłem zmniejszenia zysku lub powstania straty netto.

Majątek trwały przedsiębiorstwa X

Z informacji zawartych w tabeli 2. wynika, że w badanym okresie w przedsiębiorstwie następował systematyczny wzrost wartości majątku. Na koniec 2002 roku majątek osiągnął wartość 83,3 tys. zł i zwiększył się w stosunku do roku lipca 2002 r. o 8,8 tys. zł, tj. o 11,8%. Przyrost wartości majątku w kolejnych latach roku wyniósł 8,8 tys. zł (porównując 2010 do 2002r.). Wzrost sumy bilansowej spowodowany będzie głównie wzrostem należności z krótkoterminowych (z tytułu dostaw i usług) oraz zapasów.

Tabela 2. Wybrane pozycje aktywów w poszczególnych okresach 2002 oraz prognozy na lata 2003 – 2010 (w tys. zł.)

Pozycja   aktywów

3107.

2002

30.09. 2002

31.12

2002

31.03.

2003

31.12.

2003

31.12.

2004

31.12.

2005

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

31.12.

2010

Majątek trwały

32,8

32,8

33,1

36,7

37,3

36,9

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

36,6

Wartości niematerialne i   prawne

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Rzeczowe aktywa trwałe

19,4

19,4

21,7

25,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

Należności długoterminowe

3,1

3,1

1,2

1,2

0,8

0,4

Inwestycje długoterminowe

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

Majątek   obrotowy

41,7

45,3

50,2

42,1

51,1

51,0

51,3

52,4

53,3

53,8

54,6

56,6

Zapasy

6,2

7,4

8,2

6,9

8,4

8,2

8,4

8,6

8,7

8,8

8,9

9,0

Należności krótkoterm.

34,5

36,9

40,9

34,3

41,6

40,8

41,8

42,7

43,3

43,8

44,4

44,8

Inwestycje krótkoterm.,w tym środki pieniężne

0,7

0,7

0,8

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1,3

Razem   aktywa

74,5

78,1

83,3

78,8

88,4

87,1

87,9

88,9

88,7

90,4

91,0

92,1

Źródło: materiały wewnętrzne

Majątek trwały Spółki stanowi rzeczowy majątek trwały, głównie budynki i budowle. W analizowanym okresie rzeczowe aktywa trwałe wykazywały tendencję wzrostową, w kolejnych latach prognozy ich poziom nie ulega zmianie. Na koniec 2010 roku nie nastąpi wzrost żadnego ze składników majątku trwałego w stosunku do końca 2003 r. Tylko w roku 2002 odnotowano zmiany w rzeczowym majątku trwałym, nastąpił wzrost rzeczowego majątku trwałego przy jednoczesnym spadku należności długoterminowych.

Najważniejszą pozycje w majątku trwałym stanowią rzeczowe aktywa trwałe, w tym inwestycje. Majątek trwały stanowił od 39,7% (2002 i 2010 r.) do 42,3% (2004 r.) – tabela 3.

Strukturę majątku przedsiębiorstwa prezentuje tabela 3.

Tabela 3. Struktura majątku przedsiębiorstwa (w %)

Wyszczególnienie  

31.12

2002

31.12.

2003

31.12.

2004

31.12.

2005

31.12.

2006

31.12.

2007

31.12.

2008

31.12.

2009

31.12.

2010

Majątek trwały

39,7

42,2

42,3

41,1

41,2

41,3

40,5

40,2

39,7

Majątek   obrotowy

60,3

57,8

57,7

58,9

58,8

58,7

59,5

59,8

60,3

Majątek   ogółem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Źródło: opr. własne na podstawie materiałów wewnętrznych

Prognoza wskaźnika rentowności dla przedsiębiorstwa X

W kolejnych latach wskaźniki rentowności kapitału i majątku przedsiębiorstwa będą utrzymały się na bezpiecznym poziomie, co wiąże się z koniecznością finansowania zaplanowanych inwestycji środkami przedsiębiorstwa. Ponieważ przedsiębiorstwo zrealizowało większość poważnych inwestycji w 2002 roku, to poziom prezentowanych wskaźników w kolejnych latach roku powinien znacznie wzrosnąć. Istotnie wzrósł poziom wskaźnika zyskowności kapitałów, a także poziom finansowania majątku trwałego kapitałami własnymi. Pozostają więc one nadal w granicach ich akceptacji. Bezpieczne poziomy wg standardów światowych powinny wynosić odpowiednio (poniżej 1 i powyżej 1).

W 2002 r. wzrostowi uległy wskaźniki rentowności sprzedaży, który wskazuje relację zysku operacyjnego przedsiębiorstwa do wartości przychodów ze sprzedaży. Prognoza wskazuje, że nieznacznie pogorszy się w pierwszych miesiącach 2003 oraz poprawi w następnych latach do poziomu 2,5%.

W 2004 roku w porównaniu z latami poprzednimi efektywność sprzedaży ulegnie znacznej poprawie. Poprawi się również zyskowność przedsiębiorstwa oraz zyskowność działalności podstawowej.

Reasumując, na koniec prognozowanych lat nastąpi wzrost wszystkich omawianych wskaźników rentowności. Na ich wielkość wpłynie rosnąca wynik finansowy (wzrost poziomu zysku oraz kapitału własnego). Ich wysokość nie oznacza jednak znaczącej poprawy sytuacji finansowej. Należy podkreślić, że wskaźniki rentowności są trudne do interpretacji, gdyż nie posiadają norm granicznych, a ich wysokość powinna być porównywana w czasie i na tle innych przedsiębiorstw.

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności służą nie tylko do oceny przedsiębiorstwa, ale i do oceny zdolności kierownictwa przedsiębiorstwa do generowania zysków z zaangażowanych środków.

Intensywność rentowności wynika ze stosunku zachodzącego pomiędzy osiągniętym zyskiem a wielkością zaangażowanego kapitału. W praktyce poziom rentowności wyraża również stosunek zysku do wielkości poniesionych kosztów lub osiągniętych przychodów ze sprzedaży.

W tabeli 1 zostały przedstawione dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową oraz prognozy na kolejne lata.

Tabela 1. Wskaźniki rentowności i pozostałe obrazujące sytuację ekonomiczno-finansową w poszczególnych okresach 2002 oraz prognozy na lata 2003 – 2010

Rodzaj   wskaźnika

08-09.

2002

10-12. 2002

01-03.

2003

04-06.

2003

07-12.

2003

01-12.

2004

01-12.

2005

01-12.

2006

01-12.

2007

01-12.

2008

01-12.

2009

01-12.

2010

ROS

2,2%

2,0%

1,9%

2,2%

2,3%

2,4%

2,4%

2,4%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

ROA

0,4%

0,6%

0,4%

0,8%

1,8%

4,1%

4,3%

4,5%

4,6%

4,7%

4,7%

4,7%

ROE

1,3%

1,7%

1,1%

2,5%

5,5%

10,9%

10,4%

9,8%

9,2%

8,6%

6,1%

7,6%

Rentowność brutto

1,3%

1,0%

0,8%

1,6%

1,8%

2,0%

2,1%

2,1%

2,1%

2,2%

2,2%

2,2%

Rentowność netto

0,9%

0,7%

0,5%

1,1%

1,2%

1,3%

1,4%

1,4%

1,5%

1,5%

1,5%

1,6%

Źródło: materiały wewnętrzne

Rentowność netto w 2002 roku wyniosła w miesiącu sierpniu i wrześniu 0,9% oraz spadła do poziomu 0,7% w kolejnych miesiącach (X – XII 2002 r.). Prognozy tego wskaźnika wskazują na jego znaczną poprawę w kolejnych miesiącach 2003 roku oraz w kolejnych latach począwszy od 2004 do 2010 roku, co świadczy o wyższym udziale zysku netto w przychodach ze sprzedaży w analizowanych latach.

Z kolei rentowność brutto w 2002 roku wyniosła w miesiącu sierpniu i wrześniu 1,3% oraz spadła do poziomu 1,0% w kolejnych miesiącach (X – XII 2002 r.). Prognozy tego wskaźnika wskazują na jego pogorszenie w kolejnych miesiącach 2003 roku oraz systematyczny wzrost w kolejnych latach prognozy, co świadczy o wzroście zysku operacyjnego przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rentowności majątku i kapitału własnego uległy poprawieniu w X 2002 r. w stosunku do VIII i IX 2002.

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Analiza mocnych i słabych stron Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Determinanty wyboru strategii Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW Ewidencja działalności gospodarczej - przykład ogólny Ewidencja rozrachunków finanse Formułowanie strategii działania przedsiębiorstwa fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej klasyfikacja Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kształtowanie strategii przedsiębiorstwa Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Mapa grup strategicznych Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa Pojęcie Pojęcie strategii poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca dyplomowa z Torunia praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości Projekt przedsięwzięcia przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdania finansowe Sprawozdanie z działalności Strategia jako etap zarządzania strategicznego straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu Wstęp pracy dyplomowej zadłużenie przdsiębiorstwa zakres analizy strategicznej Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Lipiec 2012
Pon W Śr Czw Pt S N
    Sier »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031