Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa

Firma ma do wyboru wiele opcji strategicznych. W teorii zarządzania strategicznego istnieje wiele podziałów strategii. Jednak zanim dokona się podziału strategii należy sformułować trzy poziomy strategii:

 • strategia firmy – określa jaki rodzaj lub rodzaje działalności muszą być prowadzone by osiągnąć przewagę strategiczną,
 • strategia biznesu – precyzuje działalności, które prowadzą do osiągnięcia założonych celów,
 • strategia funkcjonalna – działania na każdym poziomie funkcjonalnym firmy, które mają zapewnić realizację strategii biznesu przy wykorzystaniu strategii firmy.

Najważniejsza jest strategia na poziomie firmy. To ona określa strumień działań i decyzji prowadzących do osiągnięcia sukcesu rynkowego.

Jednym z najczęściej stosowanych podziałów strategii na poziomie firmy, często określanym mianem podziału pierwotnego jest podział na następujące strategie:

 • strategie kosztowe – przewagę konkurencyjną uzyskuje się na drodze redukcji kosztów wytwarzania, często strategię tę utożsamia się ze strategią wolumenu, gdyż duża skala produkcji powoduje obniżenie kosztu jednostkowego,
 • strategie dyferencjacji (wyróżniania się) – polega na oferowaniu przez przedsiębiorstwo produktów specyficznych, które wyraźnie wyodrębniają się od pozostałych produktów konkurencji, są jednoznacznie utożsamiane z daną firmą.

Innym klasycznym podziałem strategii jest podział na:

 • wiodąca pozycja pod względem kosztów całkowitych – analogia do strategii kosztowych,
 • zróżnicowanie – inaczej dyferencjacja, stworzenie czegoś co w całym sektorze uznawane jest za unikalne, sposoby zróżnicowania mogą być różne np. wzór wyrobu, marka, technologia, dystrybucja, cechy wyrobu,
 • koncentracja – przedsiębiorstwo w swym działaniu koncentruje się na określonej grupie nabywców, na określonym produkcie, na określonym obszarze geograficznym, itp., strategia ta polega na założeniu, że firma koncentrując się na danym wycinku czy to segmencie nabywców, czy asortymencie potrafi lepiej obsłużyć swój wąski strategiczny segment niż konkurenci działający w szerszej skali.

Ujecie graficzne trzech podstawowych strategii wg Portera prezentuje rysunek 1.

Rysunek 1. Trzy podstawowe rodzaje strategii wg M.E. Portera

M. E. Porter, Strategie konkurencji, PWE, Warszawa 1992, s. 54

Kontynuując dalej podział strategii na “najwyższym szczeblu” można wyróżnić “trzy klucze do sukcesu rynkowego”:

 • sposób dostarczenia produktu – strategia charakterystyczna dla firm usługowych, najlepszym wyjaśnieniem tej strategii jest posłużenie się przykładem – McDonald zbudował swą potęgę opierając się na wypracowanym przez siebie sposobie dostarczania produktu klientowi,
 • konkurencyjna cena – wiąże się ze strategią kosztową – polega na dostarczeniu produktu o podobnej jakości do produktów konkurencyjnych jednak po niższej cenie,
 • strategia jakości oferowanego produktu lub usługi – polega na zaoferowaniu klientowi produktu o jakości nieporównywalnej z produktami konkurentów, jakość rozumiana jest kategorią klienta a nie kategorią producenta.

Przedstawione powyżej podziały strategii nie wyczerpują wszystkich podziałów.

Wyróżnia się jeszcze:

 • strategię defensywną (obronną, pasywną) dającą w wyniku trwanie, regres, recesję,
 • strategię ofensywną (aktywną, ekspansywną), której wynikiem jest rozwój ekspansja, w ramach tej strategii wyróżnia się:
 • opanowanie rynków,
  • rozwijanie rynku,
  • rozwój nowych wyrobów,
  • strategia dywersyfikacji,

oraz:

 • strategię pionierską (przodowania) charakteryzująca się postępem działania w swej dziedzinie,
  • strategię naśladowczą (adaptacyjną) dążąca do jak najszybszego przejmowania wzorów od firmy przodującej.

W ramach tych ogólnych podziałów strategii wyróżnia się szereg mniejszych klasyfikacji strategii na poziomie firmy. Do tych klasyfikacji należy m.in. podział na:

 • strategie wzrostu:
  • strategia koncentracji,
  • strategia integracji pionowej,
  • strategia dywersyfikacji,
 • strategie stabilizacji,
 • strategie obronne:
 • strategia zwrotu,
  • pozbycia się,
  • likwidacji,
 • strategie kombinowane.

Powyższy podział wydaje się najlepiej odzwierciedla różnorodność strategicznych zachowań się firm. Przedsiębiorstwo w zależności od swych zasobów i stanu otoczenia podejmuje strategie wzrostu, stabilizacji, obronną lub kombinację powyższych trzech.

Naturalne wydaje się być dążenie firmy do wzrostu. Tak więc te strategie używane są najczęściej. Jednak czasami zachodzi potrzeba zastosowania strategii stabilizacji np. gdy firma osiągnie dobrą pozycje na stabilnym rynku. Strategie obronne używane są w sytuacjach kryzysowych, szczególnie jeśli chodzi o problemy finansowe lub niekorzystne zmiany w otoczeniu. Często strategię obronną używa się aby przetrzymać trudną sytuację i czekać na odwrócenie negatywnego trendu panującego na rynku.

Reklamy

Analiza kluczowych czynników sukcesu

Metoda analizy czynników sukcesu polega na – w odróżnieniu od analizy mocnych i słabych stron – ograniczeniu badań do grupy kryteriów, które uważamy za najważniejsze, decydujące o pozycji konkurencyjnej i możliwościach rozwojowych firmy. Wyróżnione kryteria nazywamy kluczowymi czynnikami sukcesu.

Lista kluczowych czynników sukcesu jest różna w różnych sektorach, przedsiębiorstwach. Wyznaczenie takiej listy jest najtrudniejszym etapem tej metody. Listy czynników dla sektorów są ustalane przez specjalistów prowadzących analizy sektorowe i mogą być używane przez przedsiębiorstwa do oznaczenia swojej pozycji strategicznej na tle konkurentów. Lista kluczowych czynników sukcesu zawiera kryteria najważniejsze, ale nie wystarczające do zdobycia przewagi konkurencyjnej i wskazuje kierownictwu firmy, na jakich obszarach i problemach powinno koncentrować uwagę. Na liście powinny się znaleźć następujące grupy kryteriów oceny przedsiębiorstwa:

 • pozycja na rynku,
 • pozycja w dziedzinie kosztów,
 • image firmy i jej obecność na rynku,
 • umiejętności techniczne i poziom technologii,
 • rentowność i potencjał finansowy,
 • poziom organizacji i zarządzania.

W każdej z wymienionych grup kryteriów mogą występować różne mierniki o rozmaitym znaczeniu dla różnicowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze.

Metoda oparta na analizie kluczowych czynników sukcesu składa się z etapów:

 • ułożenie listy kluczowych czynników sukcesu dla badanego sektora,
 • oznaczenie ważności poszczególnych rozpatrywanych czynników sukcesu,
 • zbadania, czy w analizowanym przedsiębiorstwie każdy z kluczowych czynników sukcesu jest słabą czy mocną stroną i wyrażenia tej oceny w sposób liczbowy,
 • porównanie sumy ważonych ocen badanej firmy z oceną maksymalną i/lub z ocenami innych przedsiębiorstw z grupy strategicznej lub sektora.

Plan strategiczny – długookresowy

część biznesplanu

Firma „TEES-x” w celu realizacji celu głównego swego działania realizować będzie strategię marketingową opartą na dwóch niezależnych strategiach które są w stanie spowodować realizację celu głównego czyli osiągniecie w ciągu najbliższych 5-ciu lat ponad 50-cio procentowego udziału w sprzedaży produktu „X” na rynku.

 • strategię przywództwa pod względem kosztów która charakteryzuje się tym, iż firma „TEES-x” powinna kształtować swe ceny na poziomie wyraźnie niższym niż konkurenci w danej branży. Zdecydowana przewaga kosztowa firmy wiąże się jednakże w tym wypadku z ekonomią skali, posiadaniem przez firme nowocześniejszych od konkurencji technologii, maszyn i urządzeń. Strategia ta jest najbardziej klarowną strategią konkurencyjną. Jest ona jednak bardzo ryzykowną strategią, a głównymi czynnikami tego ryzyka są: inflacja, zmiany w technologii, osiąganie niskich kosztów przez przedsiębiorstwa wchodzące na rynek. Do głównych elementów przemawiających za wprowadzeniem tej strategii zaliczyc można :
 • możliwości produkcyjne firmy „TEES-x” które wynoszą od 2000 do 2500 sztuk wyrobów kwartalnie co moze doprowadzic do efektu obniżenia jednostkowych kosztów zmiennych poprzez zwiększoną skale produkcji a co za tym idzie do obniżenia ceny produktu – głównego elementu tej strategii
 • posiadanie przez firme nowoczesnych technologii które to w znacznym stopniu doprowadzają do zmniejszenia kosztów wytworzenia wyrobów
 • posiadane przez firme nowoczesne maszyny i urządzenia produkcyjne, które charakteryzują się wysokim stopniem energooszczedności i oszczedności materialowej w znacznym stopniu ograniczając zbedne zużycie materialów i surowców poprzez zlikwidowanie prawie do zera produkcji wyrobów wybrakowanych lub niepelnowartościowych
 • reaktywowanie i rozwój komórek badawczo-rozwojowych (ich praca dotychczas pozostawala zaniedbywana), których celem bedzie poszukiwanie nowych technologii, które to wg prognoz mogą doprowadzić nawet do 15-to procentowej obniżki jednostkowych kosztów zmiennych
 • strategie rozwoju produktu ponieważ wg badan przeprowadzonych przez firme „TEES-x” nasi dotychczasowi odbiorcy skłonni są kupować więcej naszych produktów pod warunkiem, iz produkty nasze zostaną ulepszone a szczególnie produkty nasze muszą charakteryzować się większą jakościa od porównywalnych produktów konkurencji . Atutem naszej firmy przy realizacji tej strategii jest to iż :
 • posiadamy szeroką znajomość dotychczas obsługiwanego rynku oraz potrzeb nabywców i jesteśmy w stanie wprowadzić wszelkie innowacje i zmiany dokładnie odpowiadajace preferencjom nabywców
 • posiadamy technologie umożliwiajace wprowadzanie produktów rozszerzonych czyli takich które charakteryzują się tym, iż przynoszą dodatkowe korzysci potencjalnemu nabywcy. Nowoczesne technologie sa szczególnie ważne przy produkcji o wyższej niz dotychczas jakosci – szczególnie ważnej dla nabywcy.
 • firma obsługiwana jest przez dostawców, którzy są w stanie dostarczac materialy o wyższej niz dotychczas jakości
 • reaktywowanie i rozwój komórek badawczo-rozwojowych, których celem bedzie poszukiwanie nowych technologii zapewniających produkcje wyrobu ”X” o zwiekszonej jakosci

Istotnym problem w realizacji tych strategii jest określenie optymalnej wielkosci produkcji, ceny, jakości.

Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora)

praca mgr

Ocena sektorowa można przeprowadzać w oparciu o metodę „pięciu sił” M. Portera lub/i punktową ocenę atrakcyjności sektora. Tradycyjnym sposobem opisu i porównywania sektorów (branż) stosowanym w literaturze i przez firmy konsultingowe jest także profil ekonomiczny sektora (Industry’s Dominant Economic Characteristic) wyróżniający najważniejsze cechy sektora (przemysłu) do których należą [51 s. 109-110]:

 • rozmiar rynku; mierzony w jednostkach naturalnych i rocznych przychodach ze sprzedaży (obrót),
 • zakres geograficzny konkurowania – lokalny, regionalny, krajowy, globalny,
 • roczna stopa wzrostu (całego) rynku sektora; mierzona procentami wzrostu (spadku) sprzedaży rocznej i faza życia sektora,
 • konkurencja; liczba konkurentów w sektorze i ich relatywne udziały w rynku z podaniem stopnia koncentracji sektora,
 • nabywcy; ich rodzaj, liczba bezwzględna i relatywna wielkość,
 • zakres integracji pionowej; poziom i możliwości integracji w przód i w tył (zróżnicowany, czy nie)
 • bariery wejścia i wyjścia i wymagania kapitałowe; wysokość barier wejścia i wyjścia określona metodą techniczną (szacowania kosztów produkcji hipotetycznej wytwórni) lub metodą utrzymujących się na rynku (koszt produkcji firm istniejących),
 • technologia/innowacje; tempo zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji nowych produktów.
 • charakterystyka produktu; stopień dyferencjacji (zróżnicowania) produktów konkurujących firm,
 • ekonomika skali; występowanie efektu skali w produkcji, transporcie i masowym marketingu produktów sektora,
 • wy korzy stanie mocy produkcyjnych; zależność niskiego kosztu produkcji od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle,
 • efekt doświadczeń; występowanie efektu uczenia się i tempa obniżania się kosztu jednostkowego w miarę podwajania się produkcji skumulowanej,
 • rentowność; rentowność sektora w odniesieniu do średniej rentowności przemysłu krajowego (światowego).

Profil ekonomiczny sektora w syntetyczny sposób charakteryzuje sektor, podając jego najważniejsze – zdaniem ekspertów – dane. Może służyć do wstępnej (ogólnej) oceny branży (przez pryzmat wyników firm działających w nim). Niestety w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw przemysłowych ocena sektorów w ten syntetyczny sposób – jak to zaznaczono wcześniej – nie ma szerokiego zastosowania, z uwagi na małą reprezentatywność wyników uzyskiwanych przez firmy w sektorach naszej gospodarki.

Punkt widzenia na sektor powinien być zawsze taki sam. Może się zdarzyć, że dwie oceny tego samego sektora będą się różnić zdecydowanie, gdyż inaczej na sektor patrzą potencjalni inwestorzy, a inaczej uczestnicy tego sektora, np. dla jednych bariery wejścia są wadą, dla drugich zaletą. Nie da się

zupełnie wyeliminować subiektywizmu ponieważ atrakcyjność branży tkwi już w samym oko obserwatora i ocena atrakcyjności sektora jest zawsze względna, chociaż trzeba dążyć do ocen bezwzględnych. Należy też zwrócić uwagę na moment czasowy oceny – obecna wartość (do oznaczenia pozycji konkurencyjnej firmy) czy przyszła (do projektowania strategii).

Punktem odniesienia może być zestaw cech dobrej branży [82 s. 65-66]: •wysoka rentowność kapitału u graczy stanowiących większość na danym rynku (wysoka średnia ważona rentowność zaangażowanego kapitału),

 • stabilna lub rosnąca przeciętna w branży rentowność kapitału,
 • wyraźnie widoczne bariery, zniechęcające wielu potencjalnych graczy do wchodzenia na rynek,
 • ogólna zdolność produkcyjna odpowiadająca poziomowi popytu lub od niego niższa; słabe bariery na wyjściu z rynku,
 • rozsądne lub wysokie tempo rozwoju rynku,
 • niewielkie lub żadne zagrożenie ze strony substytutów (branż konkurencyjnych),
 • mała siła przetargowa dostawców w porównaniu z siłą przetargową firm z branży,
 • mała siła przetargowa klientów w porównaniu z siłą przetargową firm z branży.

W sektorach polskiej gospodarki, gdzie nie istnieje rozwinięta współpraca między organizacjami badanie sektora w oparciu o metodę „pięciu sił” Portera jest zadowalające i zapewnia dobre rozpoznanie branży. Przypisując ocenę dla każdej z pięciu sił według następującej skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominuj ace (5 pkt) = 76-100% można określić wartość sektora.

Konieczna jest zatem analiza wybranych kryteriów (cząstkowych) w obrębie każdej siły, aby w jej wyniku przydzielić ilość punktów każdemu kryterium cząstkowemu według zasady: najsłabsze oddziaływanie na przedsiębiorstwo – 1 punkt, najsilniejsze – 5 punktów, a później ustalić poziom konkretnej siły według zaproponowanej zasady agregacji wyników.

Ocena sektora według Portera zaczyna się od określenia struktury konkurentów (sporządzenie wykresu kołowego lub tabeli prezentującej udziały poszczególnych firm w rynku produktów sektora) dla ostatnich kilku (3-5) lat (por. rozdział B.1 punkt ad.5). Konieczne jest także sporządzenie kilku map grup strategicznych w zależności od wybranych kryteriów różnicujących strategie konkurencyjne firm (por. rozdział B.2).

Lp. Kryterium cząstkowe Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5
1 Liczba konkurentów  
2 Struktura udziałów w rynku  
3 Strategie konkurentów  
4 Pozycja firmy postrzegana przez klientów  
  Razem (wartość siły konkurencji)  
Maksymalna liczba punktów = 20

Rys. 68. Ocena punktowa wnętrza sektora (wewn. siła konkurencji) [opr. wł.].

Wartość siły wg. skali ocen: słaba (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominująca (5 pkt) = 76-100.

Wyznaczona wartość siły konkurencji wewnętrznej sektora jest    i

wynosi…. punktów.

Ocena zagrożenia sektora nowymi wejściami i substytutami polega na określeniu sytuacji w podobny sposób (por. rozdział B.1. punkt ad.4).

Lp. Kryterium cząstkowe Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5
1 Wysokość barier wejścia  
2 Wysokość barier wyjścia  
3 Atrakcyjność (rynkowa) sektora z uwagi na nowe produkty  
4 Możliwość oddziaływania na nowowchodzących  
6 Wiek sektora (faza życia sektora) -możliwość rozwoju)  
7 Czy faza życia produktów sektora może być powodem rozwoju  
8 Czy istnieje duża ilość potencjalnych inwestorów  
  Razem (zagrożenie nowymi wejściami)  
Maksymalna ilość punktów = 40

Rys. 69. Ocena punktowa groźby nowych wejść (produkty) [opr. wł.]. Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%,

Wyznaczona wartość siły zagrożenia nowymi wejściami do sektora jest i wynosi… punktów.

Lp. Kryterium cząstkowe Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5
1 Atrakcyjność sektora z uwagi na substytuty (atrakcyjność rynkowa sektora)  
2 Wiek sektora (faza życia sektora)  
3 Szybkość zmian technologii  
4 Ilość istniejących substytutów  
5 Możliwość i ilość substytutów w przyszłości i zagrożenie dla sektora  
6 Wysokość barier wejścia  
7 Wysokość barier wyjścia  
  Razem (zagrożenie substytutami)  
Maksymalna ilość punktów = 35

Rys. 70. Ocena punktowa groźby pojawienia się substytutów [opr. wł.].

Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%.

Wyznaczona wartość siły zagrożenia nowymi wejściami do sektora jest . i wynosi… punktów.

Istotnym elementem analizy sektorowej są klienci i dostawcy (por. rozdział B.1. ad.1. ad.2).

Określenie siły przetargowej dostawców następuje w poniższej tabeli.

    oddziaływanie słabe=1, mocne=5
1 Stopień koncentracji sektora dostawcy  
2 Stopień uzależnienia produktu od jakości wyrobu dostawcy  
3 Niepowtarzalność    wyrobu

dostawcy

 
4 Łatwość zmiany dostawcy  
5 Wysokość   kosztu   zmiany

dostawcy

 
6 Wysokość udziału dostawcy w tworzeniu zysków (wszystkich) producentów sektora  
7 Możliwość   podjęcia  przez

dostawcę  produkcji wyrobu

finalnego

 
8 Ostrość walki konkurencyjnej w sektorze dostawców  
  Razem    (siła         przetargowa

dostawców)

 
Maksymalna ilość punktów = 40

Rys. 71. Wielkość siły przetargowej dostawców [opr. wł.].

Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%.

Wyznaczona wartość siły zagrożenia sektora ze strony dostawców jest . i wynosi… punktów.

Lp. Kryterium cząstkowe Ilość punktów za oddziaływanie słabe=1, mocne=5
1 Stopień koncentracji sektora nabywcy  
2 Uzależnienie jakości   wyrobu

finalnego od  jakości  wyrobu

dostawcy

 
3 Niepowtarzalność produktu  
4 Łatwość zmiany dostawcy  
5 Koszt zmiany dostawcy  
6 Poziom   udziału  dostawcy  w

tworzeniu zysku nabywcy

 
7 Możliwości podjęcia przez nabywców produkcji wyrobu dostawcy  
8 Ostrość walki konkurencyjnej w sektorze nabywców  
  Razem (siła przetargowa klientów)  
Maksymalna ilość punktów = 40

Rys. 72. Wielkość siły przetargowej klientów [opr. wł.].

Wartość siły wg. skali ocen: słabe (1 punkt) = 0-20%, mniej niż średnie (2 pkt) = 21-40%, średnie (3 pkt) = 41-60, więcej niż średnie (4 pkt) = 61-75, dominujące (5 pkt) = 76-100%.

Wyznaczona wartość siły zagrożenia sektora ze strony klientów jest …… i wynosi… punktów.

Konstruując listę czynników (kryteriów) różnicującą sektory i stopień atrakcyjności branży można zastosować wielowymiarową analizę porównawczą do określenia punktowej atrakcyjności (wartości) sektora. Proponowana lista kryteriów wraz z przydzielonymi im wagami wyczerpująco opisuje sektor, uwzględniając najważniejsze aspekty otoczenia konkurencyjnego. Może służyć do porównywania różnych branż, pod warunkiem konsekwentnego stosowania tych samych kryteriów i wag dla każdej branży, jak również do oceny pozycji strategicznej na macierzy McKinseya.

Wyniki przedstawionej wcześniej analizy sektora metodą pięciu sił Portera należy agregować według zasad przedstawionej w tabeli na rys. 73 (jeżeli dane kryterium nie było uwzględnione w analizie pięciu sił Portera trzeba je opracować wykorzystując do tego na przykład analizę typu SWOT).

Lp. Kryterium oceny sektora (siły w sektorze) Waga min =1 max =3 Wartość

w

sektorze

min=1,

max=5

Ocena

ważon

a

1 Wielkość rynku (rys.68) 3    
2 Przewidywana stopa wzrostu rynku (>8%=5) 3    
3 Rentowność sektora (rys. 68) 3    
4 Stopień koncentracji sektora (rys. 68) 2    
5 Ostrość walki konkurencyjnej (rys. 68) 3    
6 Wysokość barier wejścia (rys. 69,70) 3    
7 Wysokość barier wyjścia 1    
8 Groźba pojawienia się substytutów (rys 70) 2    
9 Groźba pojawienia się nowych konkurentów 3    
10 Pewność zaopatrzenia 1    
11 Stabilność technologiczna (> 5 lat = 5) 2    
12 Możliwość różnicowania produktów 2    
13 Możliwość dywersyfikowania działalności 1    
14 Sezonowość i cykliczność 1    
15 Zagrożenie środowiska przyrodniczego 2    
16 Poziom cen (elastyczność cenowa, czy nie) 2    
17 Marża zysku 1    
18 Źródła wartości dodanej 2    
19 Szanse opanowania nowych umiejętności 1    
20 Obecna równowaga popytu i podaży 2    
21 Względna siła przetargowa dostawców (rys. 71) 2    
22 Względna sił przetargowa klientów (rys. 72) 2    
  Łączna ocena (razem) 40   0
Maksymalna ocena: 200 punktów.

Rys. 73. Lista kryteriów wraz z wagami do punktowej oceny atrakcyjności sektora [opr. wł.].

Wartość, to ilość punktów w wyniku analizy ustalona następująco, według siły oddziaływania: słabe = 1 punkt, mniej niż średnie = 2 pkt, średnie = 3 pkt, więcej niż średnie = 4 pkt, dominujące = 5 pkt.

Wartość (atrakcyjność) sektora jest ustalona jako iloraz wyniku (wartość oceny ważonej razem z tabeli z rys. 71 – ilość punktów razem) do wartości maksymalnej (200 punktów) można interpretować następująco [82 s. 66]:

 • 0-20%, branżą bardzo nieatrakcyjna bardzo. Należy ją opuścić, a jeżeli znajdzie się chętny na kupno przedsiębiorstwa to należy szybko je sprzedać – ocena liczbowa 1;
 • 21-35%, branża  nieatrakcyjna (poniżej średniej). Jeżeli

przedsiębiorstwo nie zajmuje pozycji lidera, należy sprzedać segment (firmę) – ocena liczbowa 2;

 • 36-50%, branża jest niezbyt atrakcyjna, lecz firmy wiodące oraz dobrze zarządzane maja rację bytu (są rentowne) – ocena liczbowa 3;
 • 51-60%, branża nie jest ani atrakcyjna, ani nieatrakcyjna. Strategia zależy wyłącznie od pozycji konkurencyjnej – ocena liczbowa 4;
 • 61-80%, branża atrakcyjna. Działając już w niej należy wzmacniać pozycję, starając się osiągnąć lub utrzymać miejsca lidera. Jeżeli organizacja nie działa w niej, należy rozważyć wejście – pod warunkiem, że chodzi o segment przyległy (podobny) do naszej dotychczasowej działalności i mamy odpowiednie kwalifikacje (umiejętności) bądź można dzielić koszty nowej działalności z kosztami działalności dotychczasowej – ocena liczbowa 5;

81-100%, branża niezwykle atrakcyjna. Jeżeli organizacja już znajduje się w takiej branży należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej osiągnąć pozycję lidera. Jeśli nie – wejście do niej będzie trudne, a w przypadku pojawienia się takiej możliwości, koniecznie należy ją wykorzystać (nabywając przedsiębiorstwo lub nawiązując współpracę) – ocena liczbowa 6.

Biznesplan – Analiza firmy

fragment biznesplanu

Firma „TEES-x” posiada ustabilizowaną pozycję rynkową. Jest obecnie jednym z czterech głównych producentów produktu „X” na rynku. Do silnych stron firmy można zaliczyć:

 • nowoczesny park maszynowy ( posiadane przez firmę maszyny i urządzenia produkcyjne nie mają więcej niż 3 lata i nie wymagają modernizacji )
 • firma posiada długoletnie doświadczenie w produkcji wyrobu „X” (produkcję wyrobu „X” forma „TEES-x” rozpoczęła już w roku 1970, jeszcze jako przedsiębiorstwo państwowe)
 • dobra opinia – poprzez fakt produkcji wyrobu „X” od lat 70-tych firma „TEES-x” zdobyła uznanie i akceptacje nabywców Uważana jest przez nabywców za producenta trwałych i dobrych jakościowo produktów
 • wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza

Do słabych stron firmy zaliczyć należy:

 • wysoki koszt podnoszenia jakości produkowanych wyrobów
 • zaniedbanie przez poprzednie kierownictwo prac badawczo-rozwojowych
 • zaniedbanie działań promocyjno-reklamowych
 • brak skutecznej polityki finansowej

Do szans jakie wynikają dla „TEES-x” zaliczyć należy:

 • prognozy firm badających rynek które określają, iż w ciągu przyszłych 3 lat popyt rynkowy na wyrób „X” wzrastać będzie o 30 % rocznie
 • plany poprawienia jakości produkowanego przez przedsiębiorstwo wyrobu

Do zagrożeń zaliczyć należy:

 • aktywizację działań konkurencji na rynku wyrobów „X”
 • niestabilna sytuacja podatkowa
 • postep technologiczny konkurentów

Charakterystyka małej firmy

W Polsce znajduje się wiele niewielkich firm, których właściciele sami zajmują się prowadzeniem spraw związanych z rachunkowością. Jednak skomplikowanie polskich przepisów podatkowych sprawia, że niejednokrotnie mają z tym poważne problemy. W takiej sytuacji właściciele tych firm postępują w dwojaki sposób: po pierwsze zlecają prowadzenie spraw związanych z rachunkowością swojej firmy wykwalifikowanym biurom rachunkowym lub kupują program komputerowy, który wydatnie pomoże im w tym celu.

Dostępność na rynku polskim stosunkowo niedrogich komputerów osobistych oraz ich oprogramowania sprawia, że bardzo wiele osób decyduje się na tą drugą ewentualność. Jednak tutaj napotykają poważne problemy. Nie wiedzą jaki program wybrać ponieważ na rynku dostępnych jest masę programów komputerowych przeznaczonych do tego typu działań. Mają one swoje zalety jak również i wiele wad. Jednak podstawowe ich wady to stosunkowo wysoka cena oraz brak możliwości rozbudowy o funkcje, które są potrzebne tylko w tej konkretnej firmie.

W mojej pracy podejmę próbę przygotowania kompleksowego systemu, który mógłby rozwiązać prowadzenie ewidencji przewidzianej na potrzeby Urzędu Skarbowego.

Chciałbym, aby przygotowana przeze mnie aplikacja potrafiła prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję VAT. Uważam, że mój system będzie mógł pomóc i ułatwić pracę wielu przedsiębiorcom prowadzącym własne, niewielkie firmy.

Praca będzie się składać z dwóch części. Pierwsza część to część „papierowa”, na którą składają się trzy rozdziały, natomiast druga część mojej pracy to program komputerowy.

W pierwszym rozdziale mojej pracy omówię zasady ewidencji na potrzeby podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Drugi rozdział stanowić będzie projekt aplikacji, a w trzecim zawrę instrukcję obsługi mojego programu.

Najczęściej spotykane małe firmy w Polsce to instytucje określane w prawie podatkowym jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Prowadzą one działalność gospodarczą w swoim imieniu i na własny rachunek. Najczęściej pracują one same lub zatrudniają maksymalnie kilka osób do pomocy. Prowadzą one małe firmy handlowe (sklepy), usługowe i rzemieślnicze.

Właściciele firm, które są przedmiotem naszych rozważań mają najczęściej obciążenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług popularnie nazywanego VAT. Zobowiązani oni są do prowadzenia ewidencji zdarzeń gospodarczych w sposób określony przez ustawodawcę tak, aby można było ustalić wymiar zobowiązań podatkowych ciążących na właścicielu firmy. Właściciele firm składają w określonych terminach do odpowiednich Urzędów Skarbowych deklaracje podatkowe, w których określają wymiar ciążących na nich zobowiązań podatkowych.

Prowadzenie ewidencji i sporządzanie wszystkich obowiązkowych deklaracji jest dość pracochłonnym zajęciem, a jak wiadomo właściciele takich firm nie mają zbyt wiele czasu który mogliby przeznaczyć na to ponieważ niejednokrotnie sami ciężko pracują w swojej firmie, dlatego wielu z nich decyduje się na zlecenie prowadzenia dokumentacji przez wykwalifikowane biuro rachunkowe lub szukają pomocy w programach komputerowych, które są w stanie bardzo uprościć i ułatwić prowadzenie ewidencji i sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów.

Przedmiotem tej pracy magisterskiej będzie właśnie przypadek właściciela firmy, który zdecydował się na wykorzystanie w swojej firmie komputera. Wynikiem rozważań zawartych w tej pracy ma być przygotowanie aplikacji, która będzie prowadziła wszystkie wymagane przepisami ewidencje oraz generowała wszystkie potrzebne dokumenty. Aplikacja ta przygotowana będzie dla bardzo konkretnej firmy i będzie realizowała wszystkie zadania, jakich będzie oczekiwał od niej właściciel firmy.

Aplikacja będzie przygotowana dla Sklepu Wielobranżowego „Blisko Ciebie”, który mieści się w Jeninie przy ulicy Gorzowskiej 166. Jest to sklep wielobranżowy. Powstał on 8 czerwca 1999 roku z przekształcenia prowadzonego od 5 lat baru. W związku z tym, że sklep mieści się na wsi właściciel postawił sobie za zadanie zgromadzenie takiego asortymentu, aby móc zaspokoić potrzeby wszystkich mieszkańców wsi i przez to ograniczyć do maksimum potrzeby wyjazdów do odległego o 14 kilometrów Gorzowa Wielkopolskiego.

Asortyment sklepu został podzielony na klika działów:

 • papierosy i używki
 • artykuły tekstylne
 • artykuły gospodarstwa domowego
 • artykuły budowlane
 • artykuły złączne (gwoździe śruby)
 • narzędzia
 • chemia gospodarcza
 • artykuły papiernicze i zabawki

Sklep jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT, dlatego też jest zobowiązany do prowadzenia wymaganych dla tego podatku ewidencji oraz do składania comiesięcznych deklaracji.

Z podatku dochodowego od osób fizycznych właściciel sklepu rozlicza się na podstawie podatkowej książki przychodów i rozchodów i podobnie jak w przypadku podatku VAT, prowadzi odpowiednie ewidencje oraz składa deklaracje podatkowe.

Sklep nie prowadzi gospodarki magazynowej jednak wystawia swoim klientom faktury VAT i rachunki uproszczone.

W kolejnych podrozdziałach omówimy zasady opodatkowania, które mają zastosowanie dla tego konkretnego sklepu tak, aby zgromadzić wszystkie niezbędne informacje, które będą potrzebne do przygotowania aplikacji. Kolejno omówiony będzie podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług. Na koniec tego rozdziału spróbujemy zdefiniować potrzeby informacyjne firmy.

 

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności jednostki, sporządzają zarządy spółek kapitałowych, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielnie.

W wymienionym elemencie zamknięcia rocznego należy wykazać następujące informacje:

 • Ważniejszych zdarzeń mających istotny wpływ na działalność jednostki
 • Dotyczące przewidywanego rozwoju jednostki
 • Ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
 • Dotyczące aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
 • Nabycia udziałów, akcji
 • Posiadanych przed jednostkę oddziałach
 • Instrumentach finansowych w zakresie ryzyka

Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego z działalności wynika z:

 • 49 ust. 1 UoR
 • 55 ust. 2 UoR

Żaden z aktów prawnych nie określa szczegółowości oraz formy sporządzania sprawozdania finansowego.

W związku z tym forma sprawozdania finansowego może być różnorodna, a mianowicie liczbowa, graficzna, opisowa.

Dokumentu spisu z natury

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji komisja inwentaryzacyjna zobowiązana jest do skompletowania dokumentacji spisu z natury, na którą składa się:

 • Wypełnione arkusze spisowe
 • Protokół dotyczący nieprawidłowości
 • Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej
 • Sprawozdanie komisji spisowej
 • Sprawozdanie kontrolera spisu

Istota i funkcje kontroli wewnętrznej

Zarządzanie jest celową działalnością, przejawiającą się w wykonywaniu następujących funkcji:

 • Planowania
 • Organizowani i koordynacji
 • Motywacji
 • Kontroli

Wymienione funkcje są ze sobą sprzężone.

Dzięki sprzężeniu zwrotnemu jest możliwe oddziaływanie na przyszłość na podstawie wniosków wynikających z kontroli odnoszącej się do przyszłości.

Istotą kontroli jest porównanie. Porównanie pozwala ocenić realizację zamierzeń.

W przebiegu kontroli można wyodrębnić następujące fazy:

 • Stworzenie bazy porównawczej
 • Poznanie stanu faktycznego
 • Ustalenie odchyleń w drodze porównania stanu faktycznego z zakładowym

Szczególnie ważnym dla skuteczności i efektywności kontroli ma jakość bazy porównawczej. Porównania mogą być przeprowadzone w następujących płaszczyznach:

 • W odniesieniu do założeń
 • W czasie
 • W przestrzeni

Previous Older Entries

analiza finansowa Analiza kluczowych czynników sukcesu Arkusze spisowe bilans Biznesplan - Analiza firmy Charakterystyka małej firmy część biznesplanu Dokumentacja księgowa przychodów i kosztów Dokumentu spisu z natury Dowód wpłaty KP Dowód wypłaty KW finanse fragment biznesplanu Istota i funkcje kontroli wewnętrznej Kontrola przebiegu inwentaryzacji Kwit magazynowy majątek obrotowy majątek trwały Metody badań sytuacji finansowej Ocena płynności – spojrzenie szczegółowe Ocena Sektorowa (Ocena Atrakcyjności Sektora) pisanie pisanie prac Plan strategiczny - długookresowy Podstawowe klasyfikacje strategii przedsiębiorstwa poradnik inwestora Potwierdzenie prawidłowości stanu praca magisterska praca mgr prace prace dyplomowe prace magisterskie prace omawiające analizę otoczenia firmy prace z analizy finansowej Proces informacyjny rachunkowości przedsiębiorstwo płynność płynność finansowa Rachunek przepływów pieniężnych rachunek zysków i strat rentowność Rozliczenia bezgotówkowe Rozwój przedsiębiorstwa a gospodarka Sprawozdanie z działalności straty Struktura systemu rachunkowości wkaźnik zadłużenia wskaźniki Wskaźniki pomocnicze stosowane w analizie kapitału obrotowego Wskaźniki płynności finansowej wskaźniki rentowności Wskaźnik płynności finansowej III stopnia Wskaźnik płynności finansowej II stopnia Wskaźnik płynności finansowej I stopnia Wskaźnik wiarygodności kredytowej Wstępna analiza bilansu zadłużenie przdsiębiorstwa Zarządzanie płynnością i ryzykiem kursowym zyski
Czerwiec 2018
Pon W Śr C Pt S N
« Maj    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930